Skip to main content

Overeenkomst

Artikel 1 De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het inschrijven van de huurder en na goedkeuring hiervan door de verhuurder. De prestatie waartoe de verhuurder zich verplicht is het in gebruik verstrekken van een willekeurige kluis binnen een locatie van de verhuurder. De huurder verplicht zich tot het betalen van de huurprijs, het naleven van het huis regelement welke is overhandigd met deze  algemene voorwaarden en met de goede omgang van het gehuurde.

Artikel 2 De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd. De huurder is vanaf één maand voor ingang van het volgend kalenderjaar betaal plichtig.

Artikel 3 De rechten en plichten uit de overeenkomst zijn niet voor overdracht vatbaar.

Looptijd

Artikel 4 De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan tot het einde van het lopende kalenderjaar en de daaropvolgende twee kalenderjaren en wordt geacht telkens te worden verlengd voor de termijn van één kalenderjaar, tenzij de overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór afloop van een dergelijke termijn schriftelijk en in persoon door de huurder is opgezegd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Toegang tot de kluis

Artikel 5 De toegang tot de kluis wordt door de verhuurder verleend op dagen waarop de het desbetreffende Safes filiaal geopend is gedurende de voor het publiek bestemde uren. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor om de huurder buiten de uren van de dagopenstelling op werkdagen, alsmede in het geval van bijzondere omstandigheden, de toegang tot de kluis te weigeren.

Artikel 6 De verhuurder is gerechtigd om de kluis te verplaatsen naar een andere locatie. Indien de locatie waar de kluis zich bevindt door de verhuurder definitief wordt verlaten, is de verhuurder niet verplicht om een kluis op een andere locatie aan te bieden.

Artikel 7 De huurder mag de kluis niet onderverhuren aan een ander of anderszins de kluis aan een ander in gebruik geven zonder toestemming van de verhuurder. Huurder wordt uitgesloten van verzekering of elke vorm van compensatie hierdoor.

Artikel 8 De huurder kan een derde uitsluitend toegang tot de kluis doen verschaffen door middel van een met toestemming van de verhuurder te geven door de huurder ondertekende volmacht. Deze volmacht, op te maken en te verstrekken door de verhuurder, moet de handtekening dragen van de volmachtgever. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, die voor de verhuurder mocht voortvloeien uit handelingen en nalatigheden door de gemachtigde verricht. Van het eindigen van een volmacht behoeft de verhuurder slechts nota te nemen, nadat zij hiervan door middel van een aangetekende brief van de huurder in kennis is gesteld.

Artikel 9 De kluis wordt geopend en gesloten door de huurder onder medewerking van de verhuurder. Aan de huurder worden bij aanvang van de overeenkomst de bij de kluis behorende sleutels overhandigd. De huurder zal voor de goede bewaring van de sleutels zorgdragen. Ingeval hij één of meer sleutels mocht verliezen dient hij daarvan terstond schriftelijk kennis te geven aan de verhuurder, opdat deze onmiddellijk voor rekening van de huurder maatregelen kan nemen tot wijziging van het slot en tot vervaardiging van nieuwe sleutels ad €900, – . Indien de huurder verzuimt het verlies van sleutels terstond ter kennis van de verhuurder te brengen, is hij voor de gevolgen van dat verzuim aansprakelijk. Elke forcering van kluisdeur, slot of sleutel is voor de verantwoordelijkheid van de huurder. De verhuurder verplicht zich tot algemeen onderhoud en het goed werkend houden van kluisdeur, en slot.

Artikel 10 Indien de huurder enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst tegenover de verhuurder niet nakomt, kan de verhuurder hem, zolang hij niet aan die verplichting heeft voldaan, de toegang tot de kluis weigeren.

Artikel 11 Als de huurder failliet is verklaard of aan de huurder surseance van betaling is verleend of de wettelijke schuldsanering op de huurder van toepassing is verklaard, wordt aan de huurder geen toegang meer verleend tot de kluis. Als er beslag wordt gelegd op de kluis zal de verhuurder aan de huurder geen toegang verlenen tot de kluis.

Opzegging en beëindiging

Artikel 12 De verhuurder is te allen tijde bevoegd de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen zonder dat daarbij enige opzeggingstermijn in acht behoeft te worden genomen en zonder enige andere aansprakelijkheid dan die tot terugbetaling van de huurprijs over het nog niet verstreken gedeelte van de termijn, waarvoor de huur reeds is betaald, zulks tenzij de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog enig bedrag van de huurder te vorderen heeft. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats als huurder zonder achterstand in de betaalverplichting in hetzelfde kalenderjaar opzegt conform de eerder beschreven procedure alsook persoonlijk de originele sleutels inlevert.

Ontruiming kluis en pandrecht

Artikel 13 Vòòr het eindigen van het huurcontract zal de huurder de kluis ontruimen en de hem ter hand gestelde sleutels onverwijld aan de verhuurder teruggeven. Bij gebreke daarvan of elke andere gebreke bijtijds aangegeven door verhuurder is de verhuurder bevoegd in eventuele tegenwoordigheid van een notaris de kluis te laten openen en de inhoud daarvan door een notaris te laten vaststellen. De kosten die in verband hiermee worden gemaakt, waaronder begrepen de kosten van de notaris, slotenmaker, vervangingen, reparaties, etc. komen voor rekening van de huurder. Onder de opschortende voorwaarde van het door de verhuurder openen van de kluis wegens het door de huurder niet tijdig ontruimen van de kluis of elke andere gebrek, en het in de macht van de verhuurder komen van de goederen die zich in de kluis bevinden, krijgt de verhuurder, voor zover wettelijk toegestaan, een pandrecht (vuistpand) op die goederen. De verhuurder is bevoegd de goederen waarop het pandrecht rust in de macht te brengen van een door haar aan te wijzen derde, die de goederen voor de verhuurder als pandhouder of wederverkoper onder zich houdt. Het pandrecht dient tot zekerheid voor al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd zal zijn. Voor zover nodig verleent de huurder aan de verhuurder een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in deze bepaling omschreven handelingen.

Artikel 14 De kosten voor het behoud en onderhoud, waaronder nadrukkelijk mede begrepen de kosten voor opslag, van de goederen die conform het vorige artikel in de macht van de verhuurder of een door de verhuurder aangewezen derde zijn gebracht alsook de algemene reparatiekosten bijbehorende desbetreffende kluis, kunnen door de verhuurder aan de huurder in rekening worden gebracht. Totdat de kluis is ontruimd zal de huurder aan de verhuurder kosten verschuldigd zijn die gelijk zijn aan de huurprijs over de periode na einde van de overeenkomst tot en met de dag waarop de kluis wordt ontruimd.

Artikel 15 De verhuurder is gerechtigd om de in pand genomen goederen 6 maanden in pand te houden. De verhuurder is verder gerechtigd om gedurende de periode van 6 maanden na de ontruiming de inhoud van de kluis te verkopen om daaruit haar vorderingen, waaronder de verkoopkosten, te voldoen. Een eventueel overschot wordt aan de huurder uitgekeerd op de door de huurder opgegeven bankrekening. Indien de goederen een geringe geldelijke waarde hebben is de verhuurder bevoegd de goederen te vernietigen. Indien zich contante gelden in de kluis bevinden zal de verhuurder zonder kennisgeving aan de huurder haar vorderingen mogen verrekenen met deze gelden en een eventueel overschot uitkeren op de door de huurder opgegeven bankrekening.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 16 De verhuurder houdt zich tegenover de huurders standaard tot een bedrag van ten hoogste €30.000,- per geval aansprakelijk voor alle aangetoonde schade, met inachtneming van artikel 17 tot en met 20 hierna, welke voor de huurder mocht ontstaan door verlies van of schade aan de in de kluis opgeborgen goederen. De verzekerde som per kluis kan tegen betaling verhoogd worden maar zal in totaliteit nooit meer dan een (eventueel pro rato) uitkering van €5.000.000, – bedragen.

Artikel 17 De verhuurder is niet aansprakelijk bij overmacht en is in ieder geval niet aansprakelijk indien zij aantoont dat:

de schade is ontstaan ten gevolge van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, politiële acties, oproer of muiterij; ontstaan bij juiste of onjuiste uitvoering van een last of verordening van enige militaire macht tijdens enige onder a. bedoelde toestand of handeling

de schade is ontstaan door aanwijsbaar toedoen van persoon of personen waarbij deze persoon of personen de aansprakelijkheid draagt/ dragen en voorzover de verzekering van verhuurder deze draagt binnen de bepalingen van deze laatstgenoemde voorwaarden

de schade is veroorzaakt door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting en ander natuurgeweld.

Artikel 18 Schadevergoeding aan lijfsieraden vindt alleen als er sprake is van totaal verlies. Totaal verlies houdt in dat de sieraden gestolen zijn of vernietigd zijn (dus niet alleen beschadigd). Lijfsieraden dienen getaxeerd te zijn door een deskundige  middels een taxatierapport conform artikel 7:960 BW welke niet ouder mag zijn dan 6 jaar en overlegd moet worden in geval van een (schade)claim. De verhuurder is niet aansprakelijk voor immateriële schade welke voor de huurder mocht ontstaan door verlies van of schade aan de in de kluis opgeborgen inhoud.

Artikel 19 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het geven van toegang tot de kluis aan de huurder of aan de gemachtigde wanneer in de rechtspositie van de huurder of de gemachtigde verandering is gekomen, zolang de verhuurder niet door de huurder van deze verandering per aangetekend schrijven in kennis is gesteld.

Artikel 20 Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare, bederfelijke of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de kluis te bewaren. Indien door of vanwege de inhoud van de kluis schade ontstaat aan goederen of personen, dan is de huurder daarvoor volledig aansprakelijk. Om overtreding van dit verbod vast te kunnen stellen is de huurder verplicht om op verzoek van de verhuurder de inhoud van de kluis aan haar te tonen.

Wijzigingen

Artikel 21 Deze voorwaarden en de huurprijs mogen door de verhuurder eenzijdig worden gewijzigd met inachtneming van een termijn van één maand. Indien de huurder de overeenkomst niet vóór de ingangsdatum van de wijziging opzegt, wordt de huurder geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

Overige bepalingen

Artikel 22 De huurder is verplicht van elke verandering van identificatiebewijs, postadres, mailadres en telefoonnummer direct aan de verhuurder schriftelijk mededeling te doen. De huurder die niet over een bij de verhuurder bekend postadres beschikt, wordt geacht ten aanzien van de tenuitvoerlegging der huurovereenkomst domicilie te hebben gekozen ten kantore van de verhuurder alwaar de kluis zich bevindt. De huurder is er van op de hoogte dat incorrect- of onvolledigheid van bovenstaande gegevens leidt tot uitsluiting van verzekering.

Artikel 23 De huurder is tot geheimhouding van de procedures, protocollen en personen van Safes of gebeurtenissen in een Safes filiaal gehouden voor de duur van 5 jaren na de dag waarop de betreffende informatie door Safes is verstrekt of gebeurtenis heeft plaatsgevonden en gaat akkoord met het Safes privacy beleid welke haar afzonderlijk kan worden toegezonden. Huurder zal alle voornoemde informatie die hem door Safes of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden. Indien huurder de verplichtingen in dit artikel of deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Safes een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot €10.000, – euro’s verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Safes op volledige schadevergoeding.

Artikel 24 De verhuurder zal zoveel mogelijk van te voren aangeven de gesloten tijden i.v.m. reparatie en onderhoud. Bij werkzaamheden in bijzijn van een notaris of gerechtsdeurwaarder  zijn de bevindingen van deze bindend. De huurder dient zich aan deze tijden te houden en gaat akkoord hiermee.

Artikel 25 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke uit deze overeenkomst mochten voortspruiten worden, behoudens hogere voorziening, berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de verhuurder als eisende partij de voorkeur mocht geven aan de voor de huurder in aanmerking komende buitenlandse rechter.